Chương trình đã kết thúc ngày 31/12/2019

Horizon Zero Dawn
1.090.000 
CUH-ZCT2G
1.349.000 
CUH-ZCT2G11
1.349.000 
CUH-ZCT2G12
1.349.000 
CUH-ZCT2G13
1.349.000 
CUH-ZCT2G14
1.349.000 
CUH-ZCT2G16
1.349.000 
CUH-ZCT2G17
1.090.000 

SRS-XB01
799.000 
SRS-XB32
3.590.000 
SRS-XB12
1.290.000 
SRS-XB22
2.390.000 
SRS-XB41
4.490.000 

NWZ-WS413
1.990.000 
NWZ-B183F
1.390.000 

IER-H500A
1.990.000 
WI-C600N
3.890.000 
WI-SP500
1.890.000 
WH-CH500
1.990.000 
WH-CH400
1.290.000 
WH-H800
4.690.000 
MDR-H600A
2.990.000 
MDR-XB55AP
890.000 
MDR-XB950N1
4.990.000 
MDR-XB550AP
1.190.000 
MDR-1ABP
4.893.000